Rechercher

Tamiya 32532 Sherman 1C Firefly

Tamiya 32532 Sherman 1C Firefly

24,58€
ttc

Modèle : blindé 1/48
Marque : Tamiya
Famille : Echelle 1/48
Voyez aussi
Tamiya
Tout Tamiya
Autres  Echelle 1/48 Tamiya
Autres Maquettes
Autres Plastique
Autres Echelle 1/48